Logo
0 ks
za 0,00 CZK
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 3 000,00 CZK bez DPH a máte dopravu ZDARMA
 1. Úvod
 2. Smlouva Heureka.cz
Smlouva Heureka.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ

PRO OBCHODNÍKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu Heureka.cz pro obchodníky (dále jen „Obchodní

podmínky“) vydává společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha

8, IČ 023 87 727, DIČ CZ02387727, jako provozovatel portálu Heureka.cz, za účelem úpravy práv a

povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky, užívajícími Portál

k nabízení Zboží.

1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou součástí Zvláštních podmínek užívání Portálu ve smyslu čl. 1.2.2.

Podmínek užívání nákupní galerie Heureka.cz, dostupné na http://info.heureka.cz/podminky-

uzivani/ (dále jen „Podmínky“), které se na vztah mezi Obchodníkem a Provozovatelem vztahují

v rozsahu, v jakém tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak. Na tyto Obchodní podmínky se vztahuje

výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek, není-li v těchto Obchodních podmínkách označen odlišný pojem

a definován jeho výklad.

2. Registrace Obchodníka

2.1. K užívání Portálu jsou oprávněni se registrovat Obchodníci, splňující následující podmínky:

2.1.1. provozují minimálně jeden E-shop;

2.1.2. E-shop není na Portálu dosud registrován;

2.1.3. E-shop má aktivní WWW stránky, na kterých Uživatelům nabízí Zboží ke koupi; na stránkách E-

shopu je Obchodník uveden jako jeho provozovatel, včetně adresy, telefonního čísla, IČ nebo

přesného názvu, podle kterého lze jednoznačně dohledat IČ provozovatele v Obchodním

rejstříku, jakož i další náležitosti vyžadované právními předpisy;

2.1.4. Obchodník je schopen a ochoten dodávat pravidelně aktualizované informace o Zboží v

požadovaném formátu pomocí pravidelně aktualizovaného exportního souboru XML v

požadovaném formátu (dále jen „XML FEED“), který bude nepřetržitě k dispozici pro on-line

automatizované zpracování Provozovatelem (viz. dále čl. 3. – Základní podmínky XML FEEDu);

2.1.5. v případě, že Obchodník provozuje více E-shopů, může na Portál registrovat i více E-shopů za

předpokladu, že mají samostatné domény 2. či 3. řádu a nenabízejí ve větší míře stejné zboží a

za stejných podmínek (cena produktu, doplňkové služby, akce, atd.); je-li nabídka Obchodníka

rozdělena mezi hlavní E-shop a další specializované E-shopy, mohou být na Portál

zaregistrovány pouze ty E-shopy, jejichž nabídky Zboží nejsou duplicitní; Provozovatel je

oprávněn případné duplicitní E-shopy nebo E-shopy, které za takové považuje, vyřadit.

3. Základní podmínky XML FEEDu

3.1. Zboží obsažené v XML FEEDu musí být dostupné na stránkách E-shopu, jednotlivé Zboží musí být

uvedeno pouze jednou na samostatných odkazech s unikátní URL adresou, kde lze najít informace o

ceně Zboží a k tomuto jednotlivému Zboží odeslat Objednávku. Jednotlivé Zboží v rámci XML FEEDu

musí být samostatnou položkou, způsobilou být samostatným předmětem Objednávky, bez nutnosti

objednání dalšího zboží či služeb, využití dalších akcí, uplatnění poukazů, doložení dokladů

totožnosti či jiných dokladů, není-li prodej Zboží vázán na zákonná omezení a prokázání totožnosti,

apod., s výjimkou služby dopravy a zabalení zboží.

3.2. Informace o Zboží, exportované v rámci XML FEEDu, musí být pravdivé a aktuální a musí se týkat

výhradně samotného Zboží, nikoliv propagace E-shopu.

3.3. Cena Zboží v XML FEEDu musí být uvedena v korunách českých a být pro Uživatele koncová, tzn.

včetně všech autorských, recyklačních a dalších poplatků, se správně uvedeným DPH. V konečné

ceně Zboží nemusí být zahrnuto pouze poštovné, dopravné a balné, pokud je Obchodník Uživatelům

účtuje. Obchodník je povinen udržovat cenu poštovného, dopravného a balného neustále aktuální.

V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn E-shop dočasně zablokovat do doby

zjednání nápravy.

3.4. Zboží obsažené v rámci XML FEEDu musí být v souladu s právním řádem České republiky, zejména

se nesmí jednat o:

3.4.1. zboží, s nímž není Obchodník oprávněn disponovat, nebo které vykazuje jakékoli jiné právní

vady;

3.4.2. dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály;

3.4.3. zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k

ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží

určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv);

3.4.4. zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí

směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných

v ČR.

3.5. XML FEED může obsahovat pouze Zboží, které je Obchodník schopen Uživateli dodat a u něhož zná

alespoň přibližnou dobu dodání. Produkty, o kterých nemá informaci o naskladnění a termínu

dodání Uživateli, se v XML FEEDu nesmí nacházet.

3.6. Informace o dostupnosti Zboží musí být uvedena pravdivě. Obchodník je povinen v příslušné sekci

XML FEEDu uvádět veškeré informace, které mohou mít vliv na dodání Zboží Uživateli. Obchodník

není oprávněn uvádět některé informace mající vliv na dodání Zboží pouze na stránkách E-shopu,

bez jejich uvedení v rámci XML FEEDu.

3.7. Podrobné technické a obsahové podmínky XML FEEDu jsou obsaženy na

adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/ (dále jen "Specifikace XML") a jsou pro

Obchodníky závazné. Nedodržování technických a obsahových podmínek XML FEEDu může mít za

následek ukončení Smlouvy nebo blokaci e-shopu či Obchodníka. Tyto technické a obsahové

podmínky XML FEEDu netvoří součást těchto Obchodních podmínek, a Provozovatel je oprávněn je

měnit dle technických požadavků Portálu. O změně technických a obsahových podmínek XML FEEDu

jsou Obchodníci informováni prostřednictvím uživatelského rozhraní.

4. Práva a povinnosti Obchodníka

4.1. Komunikace s Portálem

4.1.1. Na základě registrace na Portál ve smyslu čl. 2. těchto Obchodních podmínek a čl. 2.2.

Podmínek je Obchodníkovi, splňujícímu výše uvedené podmínky, poskytnut přístup do

administračního rozhraní Portálu, v rámci něhož může spravovat své identifikační údaje

v rámci uživatelského profilu a další nastavení.

4.1.2. Obchodník je oprávněn do svého uživatelského profilu vložit logo E-shopu v podobě, v jaké

jej standardně používá vůči veřejnosti, a to ve formátu a rozlišení, stanoveném technickými

podmínkami Provozovatele, přístupnými v rámci uživatelského rozhraní. Logo Obchodníka

nesmí obsahovat jakékoli reklamní sdělení (např. slogan, odkaz na slevovou akci atd.),

případně grafické označení shodné či podobné s označením užívaným Provozovatelem.

Obchodník odpovídá za soulad uveřejnění loga na Portálu s právními předpisy.

4.2. Odpovědnost Obchodníka za obsah

4.2.1. Odpovědnost Obchodníka za obsah, exportovaný prostřednictvím XML FEEDu na Portál, se

řídí čl. 6. Podmínek.

4.2.2. Obchodník bere na vědomí, že většina Uživatelů, užívající Portál k vyhledávání a zakoupení

Zboží, je v postavení spotřebitele, a že se na právní vztah vyplývající z Kupní smlouvy se

použijí předpisy o ochraně spotřebitele, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tím není dotčena odpovědnost Obchodníka

dodržovat další právní předpisy týkající se specifického Zboží (například úprava zákona č.

40/1995 Sb., o regulaci reklamy, týkající se reklamy na doplňky stravy a léčivé přípravky, nebo

zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, týkající se požadavků na označování volně prodejných

léčiv).

4.2.3.Obchodníci, kteří jsou na základě dohody s Provozovatelem zapojeni do programu Nákupního

košíku, jsou povinni dodržovat ustanovení čl. 3. až 6. Podmínek týkající se Nabídek v režimu

Nákupního košíku, a zvláštní Obchodní podmínky pro Heureka Košík, dostupné na

https://im9.cz/iR/adminImages/c-fakepath-obchodni-podminky-pro-nakupni-kosik-

heureka-cz_2018.pdf (dále jen „OP Košík“). Obchodníci berou na vědomí, že součást ujednání

Kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím Nákupního košíku s Uživateli, tvoří příslušná

ustanovení Podmínek, přičemž se na vztah mezi Uživatelem a Obchodníkem neuplatní ta

ustanovení samostatných prodejních podmínek Obchodníka, která jsou s Podmínkami a dalšími

Zvláštními podmínkami užívání Portálu v rozporu. Obchodníci zapojení do programu Nákupního

košíku dále berou na vědomí, že ve smyslu čl. 3.6.3. Podmínek zmocňují provozovatele k tomu,

aby jeho jménem poskytoval prostřednictvím Portálu informace ve smyslu § 1811 a § 1820

občanského zákoníku, jejichž poskytnutí zákon vyžaduje před učiněním závazné nabídky.

4.3. Recenze

4.3.1. Obchodník je povinen zdržet se hodnocení E-shopů, a to včetně těch konkurenčních,

vlastních nebo spřízněných. Hodnocením jsou myšlena hvězdičková hodnocení a psané

recenze či příspěvky do diskuze na Portálu a jakékoliv hodnocení v systému Ověřeno

zákazníky. Obchodník je také povinen zdržet se kroků vedoucích k umělému ovlivňování

celkového hodnocení E-shopů. Umělým ovlivňováním je myšleno např. nabádání Uživatelů k

úpravě napsaných recenzí nebo nabádání Uživatelů k přidávání hodnocení, které jsou

podmínkou pro účast v soutěžích nebo jiných akcích E-shopu.

4.3.2. Obchodník má právo reagovat na slovní hodnocení pocházející ze systému Ověřeno zákazníky

a tato reakce bude zobrazena u hodnocení, ke kterému se vztahuje. Obchodník však není

oprávněn Uživatele jakkoli postihovat za zaslání negativního hodnocení v rámci programu

Ověřeno zákazníky, například nabízením nevýhodnějších cen ve srovnání s jinými zákazníky

Obchodníka, odstoupením od uzavřené Kupní smlouvy, odmítnutím dalšího prodeje zboží

nebo poskytování služeb nabízených Obchodníkem, apod. Obchodník je dále povinen zdržet

se uvádění informací vzbuzujících dojem, že tyto informace uvádí Provozovatel nebo osoba

jím pověřená. Současně je Obchodník povinen se zdržet uvádění osobních údajů Uživatele a

třetích osob nad rámec osobních údajů, které sám Uživatel v hodnocení uvedl.

4.3.3. Obchodník není oprávněn zveřejňovat uživatelské recenze mimo portál Heureka.cz s

výjimkou vlastních Internetových stránek. Použití recenzí za účelem propagace Obchodníka

na stránkách jiných cenových srovnávačů nebo provozovatelů dalších služeb, potenciálně

konkurenčních vůči Provozovateli nebo Portálu, může být považováno za nekalosoutěžní

jednání.

4.4. Další práva a povinnosti Obchodníka

4.4.1. Obchodník není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným

Provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání Nabídek na Portálu nebo jiných funkcí

Portálu za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, zejména instalovat do

zdrojového kódu stránek Portálu softwarové roboty nebo modifikovat XML FEED. Obchodník

dále není oprávněn tyto prostředky nabízet nebo poskytovat jiným Obchodníkům,

Uživatelům nebo třetím osobám. V případě porušení tohoto zákazu je Provozovatel oprávněn

blokovat Obchodníka i další Obchodníky, kteří daný prostředek k ovlivnění funkcí Portálu

použijí.

4.4.2. Obchodník je povinen informovat Uživatele u jednotlivé položky se Zbožím o aktuální výši

celkových nákladů na jeho dodání Uživateli včetně balného, manipulačních poplatků aj.

4.4.3. Obchodník má právo kdykoliv ukončit předávání informací prostřednictvím XML FEEDu bez

předchozího informování Provozovatele. Ukončením odesílání XML FEEDu však není ukončen

smluvní vztah mezi Obchodníkem a Uživatelem, ani jím nejsou dotčeny povinnosti

Obchodníka z Kupních smluv, uzavřených s Uživateli prostřednictvím Portálu před

ukončením odesílání XML FEEDu.

4.4.4. Obchodník je povinen prostřednictvím Portálu nabízet nové a nepoužité Zboží. V případě

nabízení použitého nebo rozbaleného Zboží je Obchodník povinen tuto skutečnost řádně

označit, případně je zařadit do příslušné kategorie pro použité Zboží, pokud Provozovatel

takovou kategorii na Portálu nabízí. V případě porušení povinností podle tohoto odstavce je

Provozovatel oprávněn Obchodníka zablokovat ve smyslu čl. 5.2. těchto Obchodních

podmínek.

4.4.5. Obchodník je povinen udržovat své identifikační a kontaktní údaje, zadané v rámci

uživatelského rozhraní na Portál, neustále aktuální. V případě porušení této povinnosti může

docházet k matení nebo klamání Uživatelů, na základě čehož je Provozovatel oprávněn

Obchodníka nebo jeho E-shop dočasně zablokovat.

4.4.6. Obchodník je povinen neprodleně informovat Provozovatele o jakékoli změně jeho údajů,

jako změna názvu E-shopu, změna sídla nebo jiných fakturačních údajů apod. Předmětem

registrace je poskytování Služby v souvislosti s konkrétními E-shopy Obchodníka, proto v

případě zařazení nového E-shopu je Obchodník tento E-shop samostatně registrovat. V

případě, že registrovaný E-shop začne provozovat jiný Obchodník, jedná se o změnu smluvní

strany, a nový provozovatel E-shopu je povinen se registrovat ke Službě jako nový subjekt, s

výjimkou případů, kdy je přechod práv a povinností na nového provozovatele E-shopu

automatický (zejména prodej závodu dle § 2175 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, nebo přeměna obchodní společnosti dle zák. č. 125/2008 Sb. o přeměnách

obchodních společností a družstev). Obchodníci berou na vědomí, že v případě změny

provozovatele E-shopu s novou registrací nového provozovatele jsou dosavadní údaje z

administrace E-shopu zpřístupněny tomuto novému provozovateli tak, aby byla zajištěna

kontinuita práv a povinností vyplývajících z registrace E-shopu na Portál. Provozovatel

neodpovídá za škodu, vzniklou Obchodníkovi v důsledku nesplnění informační povinnosti

nebo neuzavření Smlouvy dle tohoto článku.

5. Práva a povinnosti Provozovatele

5.1. Odpovědnost Provozovatele za obsah XML FEEDu jednotlivých Obchodníků se řídí čl. 6. Podmínek.

Provozovatel jakožto poskytovatel služeb informační společnosti ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb. o

některých službách informační společnosti neodpovídá za obsah, importovaný Obchodníky na

Portál, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn oprávněnými

osobami, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní. Tato odpovědnost Provozovatele nemá

žádný vliv na oprávnění Provozovatele dočasně nebo trvale odstranit jakoukoli informaci, vloženou

Obchodníkem na Portál v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jeho protiprávního

charakteru, anebo odmítnout zveřejnění takové informace. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na

informace, které nejsou svou podstatou protiprávní, ale jsou způsobilé poškodit dobré jméno a

zájmy Provozovatele, dalších společností koncernu, jehož součást Provozovatel tvoří, nebo Portálu.

5.2. Provozovatel je oprávněn zablokovat Obchodníka v případě porušení povinností stanovených

těmito Obchodními podmínkami, zejména:

5.2.1. porušování pravidel pro XML FEED dle čl. 3;

5.2.2. uplatňování podmínek v Kupních smlouvách, které jsou v rozporu s čl. 3. až 6. Podmínek;

5.2.3. nabízení Zboží, nacházejícího se v rozporu s právními předpisy, nebo uveřejňování Nabídek

s jakkoli jinak protiprávním obsahem;

5.2.4. dodávání Zboží Uživatelům v rozporu s Kupní smlouvou (kvalita, množství, termín dodání),

nebo nedodání Zboží Uživateli z důvodů na straně Obchodníka;

5.2.5. provádění zásahů do XML FEEDu nebo částí Portálu za účelem ovlivnění výsledků vyhledávání

Uživateli nebo využívání nedovolených prostředků ovlivňujících výsledky;

5.2.6. neprovádění aktualizací identifikačních a kontaktních údajů;

5.2.7. neuvádění aktuální celkové výše nákladů na dodání Zboží Uživateli dle čl. 4.4.2.

5.2.8. zasílání nevyžádaných obchodních sdělení Uživatelům nebo porušování povinností při

nakládání s osobními údaji;

5.2.9. zasahování do obsahu recenzí nebo ovlivňování Uživatelů za účelem ovlivnění výsledku

recenzí;

5.2.10. uveřejňování recenzí na jiných webech v rozporu s čl. 4.3.3.

5.3. Provozovatel je oprávněn podmínit zveřejnění údajů o Obchodníkovi, E-shopu nebo Zboží jejich

předchozím schválením. V případě, že je informace o Obchodníkovi nebo E-shopu, nebo informace

v rámci XML FEEDu uvedena zavádějícím způsobem, nesrozumitelně nebo je zařazena do nesprávné

kategorie, je Provozovatel oprávněn informaci náležitým způsobem upravit.

5.4. Provozovatel neodpovídá za zobrazení Zboží v rámci Nabídek na Portálu v případě, že XML FEED

Obchodníka nesplní podmínky XML FEEDu dle čl. 3 těchto Obchodních podmínek a dle dokumentu

Specifikace XML. Provozovatel dále negarantuje zobrazení všech položek z XML FEEDu, ani

neodpovídá za správné zobrazení jednotlivých položek a za ztrátu nebo poškození dat, uložených na

Portál. Provozovatel vyvine veškeré možné úsilí k urychlenému odstranění zjištěných chyb

v zobrazovaných nabídkách nebo částečné či úplné nedostupnosti Portálu, jsou-li způsobeny důvody

na jeho straně.

5.5. Provozovatel je oprávněn vést databázi Obchodníků, obsahující jejich identifikační a kontaktní údaje,

a recenzí, udělených Uživateli Obchodníkovi, a tyto zobrazovat na Portálu i po ukončení exportu

XML FEEDu Obchodníkem nebo po ukončení smluvního vztahu s Obchodníkem z jakéhokoli důvodu

nebo po změně provozovatele E-shopu ve smyslu čl. 4.4.56. Tím nejsou dotčeny povinnosti

Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů dle zvláštních podmínek Ochrany soukromí na

portálu Heureka.cz.

5.6. Provozovatel je oprávněn informace, odeslané Obchodníkem na Portál prostřednictvím XML FEEDu,

poskytnout pro zobrazování na dalších partnerských webech mimo Portál, přičemž odměna za

jednotlivá odchozí kliknutí na nabídky Zboží Obchodníka, provedená na partnerských internetových

stránkách, se řídí ceníkem prokliků dle čl. 6.2. Veškeré informace odeslané Obchodníkem na Portál

mohou být Provozovatelem zobrazeny na Portálu a partnerských internetových stránkách bez

časového omezení a použity pro účely vytváření obecných analýz a statistik o on-line nakupování, a

to i po ukončení odesílání XML FEEDu na Portál, po zablokování E-shopu nebo po ukončení

smluvního vztahu s Obchodníkem. Tím nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany

osobních údajů. Provozovatel Obchodníkovi zobrazí statistiky odchozích kliknutí z partnerských

webů v administračním rozhraní Portálu, kde jsou též dostupné podrobné statistiky odchozích

kliknutí z Portálu.

5.7. Provozovatel je za účelem ověřování cen, dostupnosti zboží a testování průchodnosti systému zasílat

Obchodníkům zkušební objednávky jejich Zboží (dále jen „Zkušební objednávka“). Tyto zkušební

objednávky nesmí obsahovat údaje, na základě nichž by se Obchodník mohl domnívat, že se jedná

o skutečnou objednávku zaslanou Zákazníkem, a na základě ní odeslat zboží a vystavit k němu

daňový doklad. Za tímto účelem musí zkušební objednávka obsahovat alespoň nesrozumitelné

jméno a adresu. Zkušební objednávka může obsahovat reálnou e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Obchodník bere na vědomí právo Provozovatele dle tohoto článku, a zavazuje se neuplatňovat

nároky z porušení odpovědnosti za nedůvodné neuzavření smlouvy ve smyslu § 1729 občanského

zákoníku. V případě, že Provozovatel poruší ustanovení tohoto článku a Zkušební objednávka

obsahuje natolik srozumitelné údaje, že Obchodníkovi vznikne v důsledku odeslání zboží dle

objednávky nebo zúčtování jeho ceny škoda, odpovídá za tuto škodu Provozovatel.

5.8. Provozovatel je oprávněn ukončit Smlouvu s Obchodníkem i bez udání důvodu, to na základě

písemné výpovědi s výpovědní dobou 1 měsíc, která začíná plynout dnem doručení výpovědi

Obchodníkovi.

6. Finanční podmínky užívání Portálu Obchodníky

6.1. Registrace Obchodníka a zveřejnění jeho uživatelského profilu je poskytována zdarma.

6.2. Provozovatel má nárok za odměnu za jednotlivá odchozí kliknutí na odkaz na stránky E-shopu

zobrazené na Portálu. Cena za proklik je stanovena ceníkem, platným v době provedení prokliku,

zveřejněným na http://sluzby.heureka.cz/napoveda/cenik-prokliku/. Obchodník má právo výši

odměny Provozovatele reklamovat, nejpozději však do 6 měsíců od zaúčtování příslušné částky

Provozovatelem.

6.3. Obchodníci, zařazení do programu Nákupního košíku, se zavazují Provozovateli platit provizi za

jednotlivé Kupní smlouvy, uzavřené v režimu Nákupního košíku, jejíž výše je odvozena z výše kupní

ceny. Bližší pravidla úhrady provizí v programu Nákupního košíku stanoví OP Košík.

6.4. Provozovatel je oprávněn zpoplatnit využití dalších nadstandardních funkcí Portálu, přičemž cena je

vždy uvedena u příslušné funkce, v sekci Portálu určené pro její zprovoznění.

6.5. K úhradě jednotlivých zpoplatněných funkcí Portálu dle čl. 6.1. až 6.4. (dále také „Poplatky za užívání

Portálu“) je Obchodník povinen odeslat dostatečný objem peněžních prostředků na zvláštní účet,

vedený Provozovatelem za tímto účelem, přičemž Provozovatel je povinen evidovat celkovou výši

peněžních prostředků každého Obchodníka na tomto účtu (dále jen „Kredit“). Provozovatel je

oprávněn z hodnoty Kreditu odečítat hodnotu úhrad jednotlivých Poplatků za užívání Portálu, a to

bezprostředně po té, co na úhradu jednotlivého poplatku Provozovateli vznikne nárok. Uhrazené

Poplatky za užívání Portálu Provozovatel Obchodníkovi vyúčtuje vždy souhrnně za uplynulý

kalendářní měsíc, a zašle mu fakturu v elektronické podobě na kontaktní e-mail Obchodníka.

6.6. V případě, že stav kreditu Obchodníka klesne na nulu, nemá tato skutečnost vliv na možnost

Obchodníka odesílat XML FEED, Provozovatel však v takovém případě automaticky zruší propojení

jeho Nabídek s katalogem Zboží na Portálu. Nabídky Obchodníka jsou po dobu nulového stavu

Kreditu na Portálu dostupné pouze pomocí fulltextového vyhledávání, za předpokladu zadání

přesného názvu Zboží Uživatelem ve tvaru, v jakém jej uvádí Obchodník. Po doplnění hodnoty

Kreditu Provozovatel automaticky obnoví propojení Nabídek Obchodníka s katalogem Zboží na

Portálu, přičemž Nabídky Obchodníka jsou na základě toho v katalogu Zboží dostupné z technických

důvodů do několika dní.

6.7. V případě, že Obchodník přestane na Portál odesílat XML FEED, je oprávněn na Provozovateli

požadovat vrácení nevyčerpaného Kreditu, nejpozději však do 3 měsíců od jeho posledního uhrazení

na účet Provozovatele. Po uplynutí této lhůty je Obchodník povinen Kredit využít k úhradě Poplatků

za užívání Portálu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Práva a povinnosti, těmito Obchodními podmínkami neupravené, se řídí Podmínkami a Zvláštními

podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou s těmito Obchodními podmínkami v rozporu, a dále obecně

závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem

č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

7.2. Pravidla provádění jednostranných změn těchto Obchodních podmínek ze strany Provozovatele

stanoví čl. 9.1. Podmínek.

7.3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018

Novinky z našeho blogu

18.02.2023
18.02.2023
04.02.2023
04.02.2023

Najdete nás i na:

____________________________________________________________________________________________

Při objednávce draků či jiného dražšího vybavení se

zeptejte na individuální ceny!!!

____________________________________________________________________________________________

Mohlo by Vás zajímat:

 

Doprava

ČESKÁ REPUBLIKA 

 • Česká pošta
 • Zásilkovna

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 • Zásilkovna (ParcelShop) 
 • Zásilkovna (Doručení na adresu)

OTHER EU COUNTRIES

 • EU transport: Zásilkovna EU - cheapest delivery to the address
Platba v CZK, EUR

ČESKÁ REPUBLIKA 

 • Dobírka
 • Převodem na účet (QR kód) 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 • Dobírka
 • Převodem na účet 

OTHER EU COUNTRIES

 • Transfer to account (IBAN)
Proč nakupovat u nás?
 • Zkušenosti sbíráme od roku 2004
 • Velký výběr zboží všech cenových kategorií 
 • Ceny tlačíme na minimum 
 • Zboží nad 3000Kč (120€) dopravíme zdarma
 • Doprava od 90Kč (3,5€)
 • S čistým svědomím poradíme a vysvětlíme
 • Našim hlavním cílem je spokojenost zákazníka
 • U našich stálých klientů nabízíme zajímavé individuální ceny
Kontakt
MujBoardShop.cz
Martin Urbášek
Martin Urbášek
Volejte kdy chcete
COPYRIGHT 2017 / MujBoardShop.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz